⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀

Thunder

ثاندر

عضو و منیجر تیم بکس مازن

یکی از قدیمی ترین اعضا در تیم

با سابقه درخشان در گیم آنلاین و شوتینگ