سرور دیسکورد

برای اتصال به سرور دیسکورد ما اینجا کلیک کنید. یا از ای پی زیر استفاده نمایید!
Discord.gg/guE92eR6Nq

گروه تلگرام

برای ورود به گروه تلگرام ما اینجا کلیک کنید. یا از ایدی زیر وارد شوید!
@The_Caspian

سرور تیم اسپیک

برای وارد شدن به سرور تیم اسپیک ما اینجا کلیک کنید. یا از ای پی زیر استفاده نمایید!
TS3.Tc-C.ir:1065